เนื้อหา

     กองทัพอากาศได้เริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2495 โดยมุ่งหมายรวบรวมยุทธภัณฑ์และสันติภัณฑ์ ทุกประเภทตามยุคตามสมัยเป็นลำดับ จัดแสดงเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังเดิมจัดแสดงอยู่ที่โรงเก็บเครื่องบินด้านทิศตะวันตกของสนามบินดอนเมือง แต่ยังไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม เมื่อรวบรวมพัสดุพิพิธภัณฑ์ได้มากขึ้นจึงทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2502  ต่อมากองทัพอากาศ ได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้นใหม่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 และได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวม อากาศยานที่ปลดประจำการแล้วไว้หลายแบบซึ่งหาดูได้ยาก บางแบบเคยเข้าร่วมปกป้องอธิปไตยจนนักบินได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญมาแล้ว เครื่องบินแต่ละแบบที่จัดแสดงไว้รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 


วีดิทัศน์เรื่องไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศกันเถอะ