เนื้อหา

สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
      มาตรฐาน ว 1. 1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

          ตัวชี้วัด 
          ม.2/2 อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของ มนุษย์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
      มาตรฐาน ว 4. 1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม            

          ตัวชี้วัด 
          ม.3/3 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ

     มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
          ตัวชี้วัด
          ม.3/3 สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรง และแนวโค้ง

          ม.4 – ม.6/2 สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย          
          ม.4 – ม.6/3 อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  

 จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. เข้าใจและอธิบายแรงพยุงของอากาศที่กระทำต่อวัตถุที่ลอยในอากาศได้
     2. ใช้หลักของแบร์นูลลีย์ อธิบายลักษณะของปีกเครื่องบิน ใบพัดเครื่องบิน
และใบพัดเฮลิคอปเตอร์ได้
     3. อธิบายและนำหลักของแบร์นูลลีย์ ไปใช้อธิบายการเกิดแรงยกที่ปีกเครื่องบินขณะเคลื่อนที่ได้
     4. อธิบายแรงที่ทำให้เครื่องบิน บินในอากาศได้
     5. อธิบายผลของแรงที่กระทำต่อส่วนต่าง ๆ ของเครื่องบินที่ส่งผลต่อลักษณะการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน
     6. อธิบายผลของแรงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ เมื่อถูกแรงปริมาณมากกระทำขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและความกดของอากาศต่ำ