เนื้อหา

     ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องของพลังงานทดแทน ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานเหล่านั้นได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ในเรื่องของการการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน และได้ถ่ายความรู้สู่ภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งตัวอย่างหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ทางด้านพลังงานทดแทน นั่นก็คือการแสดงแบบบ้านตัวอย่างที่มีจุดเน้นในเรื่องของการนำพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในอาคารบ้านตัวอย่างได้มาจากพลังงานทดแทน รวมทั้งการออกแบบและสร้างบ้านตัวอย่างที่ให้แต่ละส่วนของบ้านเอื้อต่อการประหยัดพลังงาน ดังนี้
     1. อาคารบ้านตัวอย่างได้รับการออกแบบให้มีอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก

     2. อาคารบ้านตัวอย่างได้รับการออกแบบให้แสงอาทิตย์จะเข้ามาในตำแหน่งที่ก่อให้เกิดความสว่างกับตัวบ้านในเวลากลางวัน  แต่ไม่ก่อให้เกิดความร้อน ด้วยการใช้วัสดุที่มีสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนโดยรอบ เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร

     3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน เป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟฟ้า LED

 

 

     4. อาคารบ้านตัวอย่างได้รับการออกแบบให้มีการใช้ไฟฟ้าซึ่งผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 

 

 

     5. อาคารบ้านตัวอย่างได้รับการออกแบบให้มีเตาแก๊สที่ใช้ก๊าซชีวภาพเพื่อการประกอบอาหารในครัวเรือน

 

     6. อาคารบ้านตัวอย่างที่มีการออกแบบภูมิทัศน์รอบบ้าน ด้วยการปลูกต้นไม้รอบๆ เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้น ให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศที่มีการทำความเย็นประมาณ 12,000 บีทียู  นอกจากนี้ยังรวมถึงการปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้ดิน ซึ่งจะทำให้หน้าบ้านเย็นอีกด้วย

 

     7. อาคารบ้านตัวอย่างที่มีการใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ด้วยการทาผนังนอกอาคารเพื่อการสะท้อนแสงที่ดี  และทาภายในอาคารเพื่อทำให้ห้องต่างๆ เกิดความสว่าง

 

     อย่างไรก็ตามแม้จะมีการใช้พลังงานทดแทนและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคารบ้านเรือน ที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช่จ่ายและส่งผลต่อการลดการใช้พลังงานแล้ว สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ผู้ใช้งานจะต้องพึงตระหนักและฝึกให้เป็นนิสัยเสมอ นั่นคือ การประหยัดพลังงานด้วยวิธีการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการใช้พลังงาน ไม่ว่าจะเป็น ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน การทำความสะอาดหลอดไฟที่บ้าน เพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่างโดยไม่ต้องใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ประหยัดและถูกวิธี ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้น และช่วยให้พลังงานทดแทนเหล่านี้สามารถคงอยู่ไปตราบนานเท่านานอีกด้วย


วีดิทัศน์เรื่อง บ้านประหยัดพลังงาน