เนื้อหา

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ผลการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม พลังงานหมุนเวียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
     1) อธิบายความหมายของพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน
     2) วิเคราะห์ความสำคัญของพลังงานหมุนเวียน
     3) อธิบายการนำพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมไปใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานกลและพลังงานไฟฟ้า
     4) อธิบายเทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานชีวมวลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในรูปของของแข็ง ของเหลว และแก็ส

สาระที่ 5 พลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนแปลงรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ผลการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
     1) เขียนบรรยายและยกตัวอย่างความสำคัญของพลังงานทดแทน
     2) สังเกตและอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการนำพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลไปใช้ประโยชน์
     3) เขียนบรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลในประเทศไทย