รายละเอียดเบื้องต้น


ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554  ดำเนินงานวิจัย พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ แก่ข้าราชการและประชากรทั่วไปอย่างครบวงจร ซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้มีการจัดแสดงนิทรรศการอุปกรณ์จริง แบบจำลอง และสื่อวีดิทัศน์พลังงานทดแทน ประกอบด้วย 5 อาคาร ได้แก่ อาคารพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารพลังงานลม อาคารพลังงานชีวมวล อาคารพลังงานไบโอดีเซล และอาคารบ้านตัวอย่างที่สาธิตการนำพลังงานทดแทนมาใช้งานจริง