แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายเอกราช ตาแก้ว โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
นางสาวชุติมา ศิลาทอง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายชิตชัย บุญเทียน โรงเรียนวัดสระกะเทียมวิทยาคม
นางสาวสุจิตรา ภิรมย์นิล โรงเรียนวัดสระกะเทียมวิทยาคมผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวปิยะวัจนา โชคสถาพร โรงเรียนปทุมวิไล
นางนิชาภา โกไศยกานนท์ โรงเรียนปทุมวิไลผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายชิตชัย บุญเทียน โรงเรียนวัดสระกะเทียมวิทยาคม
นางสาวสุจิตรา ภิรมย์นิล โรงเรียนวัดสระกะเทียมวิทยาคม