เนื้อหา

     โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแวดล้อมด้วยนาข้าวในอำเภอลาดบัวหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ 4 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13230 ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาถูกตั้งเป็นศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนแบบครบวงจรด้วย


พื้นที่ราบลุ่มของอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา