แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางภัทรธนันท์ ดีสุ โรงเรียนวัดดอนหวาย
นางสาวจิราภัทร์ ทองขาว โรงเรียนวัดดอนหวายผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางอารีรัตน์ บัวขาว โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
นางสาวนันทิยา พันธ์แก้ว โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายมานิตย์ วงษา โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
นางสุมันตา พุ่มประทีป โรงเรียนศาลาตึกวิทยา