เนื้อหา

ตัวชี้วัด
     แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาในบริเวณภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จัดเตรียมขึ้นโดยอ้างอิงถึงตัวชี้วัดในสาระการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกดังนี้

ตัวชี้วัดชั้น ม. 2
          - ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน
          - ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหินเพื่อจำแนกประเภทของหิน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
          - ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการ ผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึก และผลของ กระบวนการดังกล่าว

ตัวชี้วัดชั้น ม. 5
          - สำรวจวิเคราะห์และอธิบาย การลําดับชั้นหินจากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดําบรรพ์และโครงสร้างทางธรณีวิทยา เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่

วัตถุประสงค์
     นักเรียนเมื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ “อุทยานภูหินร่องกล้า” สามารถที่จะ
          1.อธิบายกระบวนการเกิดหินตะกอน ประเภทหินทรายได้
          2.ทราบหลักในการจำแนกหินทราย และสามารถจำแนกหินทรายได้
          3.ทราบ และสามารถอธิบายลักษณะภูเขายอดราบ ซึ่งเป็นลักษณะภูเขาที่สามารถพบเห็นได้ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          4.เข้าใจกระบวนการผุพัง แตกหัก และการกร่อน ที่เกิดกับหิน สามารถจำแนกชนิดการผุพังแตกหักได้ และสามารถเข้าใจถึงปัจจัยที่ทำให้หินผุพัง แตกหัก และกร่อนได้ไม่เท่ากัน
          5.เข้าใจลักษณะชั้นหิน ระนาบแตกในหิน และการสังเกต รวมถึงการเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยา เพื่อนำมาใช้ในการแปลความหมาย
          6.ทราบถึงวิธีการนำข้อมูลหิน(หินทราย)ลักษณะภูมิประเทศ และโครงสร้างที่เกิดในหิน(ระนาบแตก)มาใช้ในการอธิบายประวัติของพื้นที่