แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายสัมพันธ์ สุกรณ์ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ดวงเดือน ทองจีน โรงเรียนวังทองพิทยาคม
วิไลกุล บุญช่วยสุข โรงเรียนวังทองพิทยาคมผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางอภินันท์ ล้อสินคา โรงเรียนดาราวิทยาลัย
นางพรภนา สมเกตุ โรงเรียนดาราวิทยาลัย