เนื้อหา

ตัวชี้วัดชั้นปี (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ชั้น ม. 2 )
ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่และการนำไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. บอกแหล่งแร่ดีบุกในประเทศไทยได้
     2. อธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่ดีบุกได้
     3. อธิบายวิธีการทำเหมืองแร่ดีบุกแบบเหมืองหาบได้
     4. นำหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไปอธิบายกระบวนการแต่งแร่ได้
     5. บอกประโยชน์ของแร่ดีบุกและแร่ชีไลต์ได้