รายละเอียดเบื้องต้น


     เหมืองแร่ดีบุกที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเหมืองแร่ดีบุก- ชีไลต์ โดยมีทั้งแร่ดีบุกและแร่ชีไลต์ปนกันอยูในหินผุ เริ่มมีการผลิตแร่เมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยองค์การเหมืองแร่ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของกรมโลหะกิจ (ปัจจุบันคือกรมทรัพยากรธรณี) ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นยุคเฟื่องฟูของแร่ดีบุกนั้น มีแปลงประทานบัตรการทำเหมืองแร่ดีบุกรวมถึง 16 แปลง มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,944 ไร่ หลังจากเกิดวิกฤติการณ์ราคาแร่ตกต่ำและความอุดมสมบูรณ์ของแร่ลดลง ทำให้ปริมาณพื้นที่ทำเหมืองลดลงด้วย ปัจจุบันเหมืองแร่แห่งนี้ดำเนินการโดยบริษัทเชียงใหม่ ทิน ทังสเตน จำกัด ในพื้นที่สัมปทานเพียง 2 แปลง เท่านั้น