แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายพีระพงศ์ กาไล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
นางสาวปริยภัทร ภัทรธารง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายสุนทร ปานเล็ก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
นางสาวรพีพรรณ โพธิ์เพชร โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญเกลี้ยง โรงเรียนเวียงสระ
นายธงชัย รุ่งรัตนกุลศรี โรงเรียนเวียงสระ