เนื้อหา

ฐิตาภรณ์  สาดแสงจันทร์. การจำแนกเชิงวัตถุจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS : กรณีศึกษาใน
     บริเวณจังหวัด 
นนทบุรี. โครงงานทางภูมิศาสตร์ , ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
     จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2556.

ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์. มนุษยชาติกับเทคโนโลยี ตอนที่ ๓ อากาศยานไร้คนขับ. วารสารนาวิกศาสตร์ 
     ปีที่ 94 ฉบับที่ 11
(พฤศจิกายน 2554): 5-16.

ธีระ ลาภิศชยางกูล. ธีออสดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติของไทย. วารสารพระจอมเกล้า
     ลาดกระบัง ปีที่15 
ฉบับที่3 (ธันวาคม2550) : 11-16.

บุญชัย  มิ่งมงคลมิตร. ดาวเทียมธีออส:ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศ.
     [ออนไลน์],2557. แหล่งที่มา:
http://negistda.kku.ac.th/activity/2010/se100907/
     12_pp149-156.pdf [5 กันยายน 2557].

ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ. รู้จักกับอากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial 
     Vehicle:
UAV). [ออนไลน์] ,2557. แหล่งที่มา: http://dtad.dti.or.th/index.php?
     option=
com_content&view=article&id=129:nmanned-aerial-vehicle-
     intro&catid=8:special-
article&Itemid=10 [5 กันยายน 2557].

พิรดา เตชะวิจิตร์  . นักพัฒนานวัตกรรม สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ.  สัมภาษณ์,
     27 สิงหาคม
2557.

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์. ประเภทของดาวเทียม. [ออนไลน์], 2557.
     แหล่งที่มา:
http://www.lesa.biz/space-technology/satellite/types-of-satellites
     [5 กันยายน 2557].

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. ดาวเทียมเพื่อการเกษตร.[ออนไลน์], 2557. แหล่งที่มา    
     :
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.phpbook=16&chap=9&page=
     chap9.htm  
[5 กันยายน 2557].

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.การใช้ข้อมูลดาวเทียมกับสถานการณ์ต่างๆ.   
     [ออนไลน์] ,2557.
แหล่งที่มา: http://www.gistda.or.th/old-web/index.php/gallery-
     events 
[5 กันยายน 2557].

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.ข้อมูลขององค์กร.
     [ออนไลน์] ,2557. แหล่ง ที่มา:
http://www.gistda.or.th/main/th/node/66
     [5 กันยายน 2557].

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียม. [ออนไลน์] ,2557.
     แหล่งที่มา:
http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/
     201/sattlelite/Thindex.htm [5 กันยายน 2557].

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
     สารสนเทศ
.
กรุงเทพมหานคร:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2547.
     (อัดสำเนา)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ. คู่มือผู้ใช้ข้อมูลดาวเทียมธีออส (THEOS).    
     กรุงเทพมหานคร:
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552. (อัดสำเนา)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.รายงานประจำปี 2552. กรุงเทพมหานคร:
     สำนักงาน พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552. (อัดสำเนา)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.หนึ่งเดียวของไทย พิรดา เตชะวิจิตร์ ฝันให้ไกล
     ไปให้ ถึงอวกาศ.
[ออนไลน์], 2557. แหล่งที่มา: http://www.gistda.or.th/old-
     web/index.php/  [12 กันยายน 2557].