เนื้อหา

     เถ้าฮงไถ่ เป็นโรงงานผลิตเซรามิกส์ สถานที่ท่องเที่ยว และรวมถึงเป็นโรงงานที่บุกเบิกเครื่องปั้นดินเผา ของจังหวัดราชบุรี  ปัจจุบันโรงงานตั้งอยู่ที่ 234/1 หมู่ 2 ถนนเจดีย์หัก ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

   
 บรรยากาศภายนอกแหล่งเรียนรู้เถ้าฮงไถ่    ผนังตบแต่งจาก เซรามิกส์สีต่างๆ มาประดับ