เนื้อหา

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ตัวชี้วัด
     ชั้น ม.2 ตรวจสอบ และอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่ และการนำไปใช้ประโยชน์
หลักสูตรเพิ่มเติม ระดับชั้น ม. 5 วิชาเคมี หัวข้อ อุตสาหกรรมเซรามิกส์

 จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. อธิบายถึง ความหมายของเซรามิกส์ ว่าเหมือน และแตกต่างจากเครื่องปั้นดินเผาอย่างไร
     2. ทราบประวัติ ของ โอ่งราชบุรี
     3. เข้าใจความหมายของคำว่า “ดิน เนื้อดิน และแร่เคลย์”
     4. อธิบายขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ตั้งแต่การเตรียมดิน การขึ้นรูปแบบต่างๆ การเผาดิบ การเขียนลาย และการเคลือบ และการเผาเคลือบ”
     5. บอกชนิดของเซรามิกส์ จากวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน