แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางมาริสา การะเกตุ โรงเรียนครนพิทยาคม
นางสาวปริจฉัตร พลฤทธิ์ โรงเรียนครนพิทยาคมผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายจตุพร มั่นคง โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวเปียทิพย์ พนาลี
นางสุกัญญา วันแรก โรงเรียนพนมเบญจา