เนื้อหา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). หนังสือรายวิชา
          พื้นฐานการออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
          2551. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์สกสค. ลาดพร้าว.

_____. (2555). หนังสือรายเพิ่มเติม ฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
          ปีที่ 4-6 เล่ม 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
          กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ. (2555). 50 ปี บนเส้นทางสันติ 50 ปี เทคโนโลยีนิวเคลียร์
          ไทย 
(ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
_____. (2553). นิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์. กรุงเทพมหานคร.
         โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการ
           เรียนรู้
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกน
           กลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์ชุมนุม
          สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
______. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
          ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร. โรง
          พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ. (2557). เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนบีมพลังงานสูง.
          RetrievedJune 06, 2014, from http://www.tint.or.th/index.php/th/

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย. (2557). เครื่องเร่งอนุภาค. Retrieved June 05, 2014,
          from http://www.nst.or.th/tech.htm