เนื้อหา

     เทคโนโลยีนิวเคลียร์นำมาใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการตรวจสอบ ปรับปรุง หรือควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความสมบูรณ์และความพร้อมใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงตรวจหาความเสียหายของโครงสร้างภายในภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมท่อและถังความดันสูง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องบิน เนื่องจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพสูง แม่นยำ สะดวก มีต้นทุนถูกกว่าวิธีการอื่น ซึ่งวิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น การตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี การตรวจสอบโดยใช้เทคนิคนิวเคลียร์ 
 

 
ภาพอ้างอิงจาก http://www.nst.or.th/article/article54/article54-008.html

ภาพอ้างอิงจาก http://www.nst.or.th/article/article54/article54-008.html     การตรวจสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี เป็นวิธีการหนึ่งของการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย โดยใช้หลักการเดียวกับการถ่ายภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์ในทางการแพทย์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วน วัสดุ ผลิตภัณฑ์  โครงสร้างต่างๆ ของกระบวนการผลิตหรือการซ่อมบำรุง ซึ่งวิธีการนี้จะไม่ทำให้ชิ้นส่วนที่นำการทดสอบหรือตรวจสอบเกิดการเสียหาย กล่าวคือ บริเวณที่ตัวกลางมีความหนาแน่นมาก รังสีจะทะลุผ่านไปกระทบฟิล์มได้น้อย และบริเวณที่ตัวกลางมีความหนาแน่นน้อย รังสีจะสามารถทะลุผ่านได้มาก หากผลการตรวจสอบพบว่า ปรากฏสีเข้มหรือดำแตกต่างจากเดิมหรือผิดปกติบนฟิล์ม อาจมีรูรั่วเกิดขึ้น การถ่ายภาพรังสีจึงมีประโยชน์มากในด้านการผลิตและด้านวิศวกรรม โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อโลหะ

     การตรวจสอบโดยใช้เทคนิคนิวเคลียร์ เป็นการตรวจวิเคราะห์โดยอาศัยสมบัติของรังสีแกมมาที่มีอำนาจทะลุผ่านตัวกลางมากที่สุดมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพื่อใช้ตรวจหาความผิดปกติด้านโครงสร้างและสภาวะการผลิตภายในหอกลั่นในระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคนี้สามารถเข้าตรวจสอบได้โดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิตและทำให้ทราบผลในทันที หากผลการวิเคราะห์พบว่าเกิดความผิดปกติของโครงสร้างภายในหอกลั่น ผู้ประกอบการสามารถวางแผนในการซ่อมบำรุงล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการซ่อมบำรุงและลดต้นทุนการผลิตได้ การตรวจสอบโดยใช้เทคนิคนิวเคลียร์ทำได้ 2 ลักษณะ คือ การใช้รังสีแกมมาตรวจสอบวิเคราะห์หอกลั่น และการใช้สารรังสีติดตามตรวจสอบอัตราการไหลภายในหอกลั่น     

 
ภาพอ้างอิงจาก http://www.nst.or.th/article/article54/article54-008.html


     นอกจากนี้ยังสามารถนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การตรวจวัดกัมมันตรังสีในสินค้าส่งออกหรือการนำเข้าระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้า การควบคุมน้ำหนักกระดาษต่อหน่วยพื้นที่ในอุตสาหกรรมผลิตกล่องกระดาษ การวัดระดับของไหลและสารเคมีต่างๆ ของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ เป็นต้น


วีดิทัศน์ เรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับอุตสาหกรรม