เนื้อหา

     เทคโนโลยีนิวเคลียร์นำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชโดยใช้รังสีในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ผลผลิตสูง สามารถต้านทานโรคได้ดี ซึ่งเป็นการนำมาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือยีนส์ให้เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ เมื่อนำพืชหรือส่วนของพืช เช่น ใบ กิ่ง ตา เหง้า ไหล เนื้อเยื่อ เมล็ด มาฉาย รังสีจะเกิดการถ่ายเทพลังงานให้กับเซลล์พืช และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีขึ้นภายในเซลล์ ทำให้ได้พืชลักษณะใหม่ๆ ที่มีการกลายพันธุ์ไปจากเดิม ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้รังสีปรับปรุงพันธุ์ข้าวจนประสบความสำเร็จและส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเพาะปลูก คือ ข้าวพันธุ์ กข 6  กข 10 และ กข 15 

     นอกจากนี้ยังสามารถนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารมีความปลอดภัยโดยการฉายรังสีให้สามารถส่งเป็นสินค้าส่งออกได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศคู่ค้าเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าฉายรังสี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการฉายรังสีจะขึ้นอยู่กับชนิดของผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร รวมถึงผลของรังสีที่มีต่อสินค้าชนิดนั้นๆ เช่น

     การฉายรังสีเพื่อชะลอการสุกของสินค้าประเภทผลไม้ จะใช้กับผลไม้ที่ต้องการบ่มหรือปล่อยทิ้งไว้ให้สุกก่อนเท่านั้น เช่น มะม่วง กล้วยหอม

     การฉายรังสีเพื่อทำลายและยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลงในสินค้าเกษตร จะใช้การทำลายแมลงทางตรงโดยนำสินค้าเกษตรที่อาจมีแมลงปะปนอยู่ไปรับรังสีโดยตรง รังสีจะสามารถทำลายแมลงได้ทุกระยะการเจริญเติบโต จะใช้กับสินค้าเกษตร เช่น เครื่องเทศชนิดต่างๆ ข้าวสาร ถั่วเขียว ถั่วเหลือง มะขามหวาน มังคุด

     การฉายรังสีเพื่อยับยั้งการงอกระหว่างการเก็บรักษาและการส่งออก จะใช้กับพืชประเภทหัวสะสมอาหาร เช่น หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง

     การฉายรังสีเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์และกำจัดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งจะปนเปื้อนในอาหาร เช่น แหนม เนื้อสัตว์แช่แข็ง 

   ทั้งนี้วิธีการฉายรังสีในผลผลิตทางการเกษตรและอาหารมีข้อจำกัด คือ  อาจทำให้เนื้อสัมผัสและสีของผลไม้บางชนิดเปลี่ยนไป เช่น แอปเปิล สาลี่ มะเขือเทศ และไม่สามารถใช้ได้กับอาหารทุกชนิด โดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีนและน้ำสูง เช่น นมและผลิตภัณฑ์จากนม เพราะทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ 


    
ผลผลิตทางการเกษตรรอการฉายรังสี   
ผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการฉายรังสี จะมีฉลากแสดงอาหารฉายรังสี

 

 
วีดิทัศน์ เรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการเกษตร