เนื้อหา

สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด
     ม.4-6 (1) อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ
     ม.4-6 (2) วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี

สาระที่ 5 พลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนแปลงรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ผลการเรียนรู้ สาระเพิ่มเติม ฟิสิกส์นิวเคลียร์
     ม.4-6 (15) อธิบายกัมมันตภาพรังสี และการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี
     ม.4-6 (16) อธิบายหลักการที่เกี่ยวข้องการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
     ม.4-6 (19) อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการใช้ประโยชน์
     ม.4-6 (20) อธิบายประโยชน์และโทษของรังสีและการป้องกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับศาสตร์อื่นได้
     2. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างระบบการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยกับระบบเทคโนโลยีได้
     3. อธิบายกัมมันตภาพรังสี การสลายของธาตุกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ และการนำไปใช้ประโยชน์ได้
     4. อธิบายการป้องกันและการจัดการกากกัมมันตรังสีได้