แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวหฤทัย ทองเลิศ โรงเรียนวชรวิทย์ ฝ่ายประถม จ.เชียงใหม่
นางสาววันวิสาข์ สมบูรณ์ โรงเรียนวชรวิทย์ ฝ่ายประถม จ.เชียงใหม่ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางอำพรรณ ใจแน่น โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นางอัสรา วงศ์มณี โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่