เนื้อหา

     การผลิตมีดแต่ละเล่มใช้เวลานาน และใช้แรงคนที่มีทักษะฝีมือจำนวนมาก ในการผลิตมีดจำนวนมากจึงมีการใช้เครื่องจักรมาแทนแรงงานจากคนในหลาย ๆ ขั้นตอน  เช่น ในการเผาเหล็กจะใช้เครื่องเป่าลมแทนการสูบลมด้วยแรงงานคน ในการตีเหล็ก ใช้เครื่องจักรตีเหล็กแทนการใช้แรงงานจากคน 3 คน เป็นต้น

  

วีดิทัศน์ เรื่อง การทำมีดด้วยเครื่องจักร

คำถาม
     - คิดว่าในขั้นตอนต่าง ๆ ของการตีมีดให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก ควรใช้เครื่องจักรเข้าช่วยการผลิตในขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร

     นอกจากการใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิต ยังสามารถใช้วิธีการทำอุปกรณ์ประกอบในลักษณะของสายการทำงาน โดยแบ่งชิ้นงานแต่ละอย่างให้แต่ละกลุ่มคนในชุมชนผลิต แล้วจึงนำมาประกอบกันเป็นชิ้นงานสุดท้าย หรือแบ่งประเภทของชิ้นงานแต่ละประเภทไปยังผู้ที่ถนัดในการผลิตชิ้นงานประเภทนั้น ๆ ทำให้ได้ผลผลิตที่มีจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว

วีดิทัศน์ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ชุมชนอรัญญิก