เนื้อหา

     ในสภาพปกติ โมเลกุลของเหล็กจะอยู่ในสภาพของผลึกที่จับตัวกันเป็นโครงสร้างผลึกที่เรียกว่า body - centered cubic หรือ bcc โดยมีอะตอมของคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ ผสมอยู่ด้วยเล็กน้อย ลักษณะของโครงสร้างผลึกจะเป็นดังรูป


     เมื่อนำเหล็กไปเผาจนร้อนจัดจะมีผล 2 ประการ ประการแรก โมเลกุลของเหล็กที่ได้รับความร้อนจะมีพลังงานจลน์มากขึ้น เกิดการสั่นมากขึ้นทำให้มีช่องว่างระหว่างโมเลกุลเพิ่มขึ้น แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลลดลง คาร์บอนที่มีอยู่แทรกเข้าไปในผลึกเหล็กได้ดีขึ้น และสามารถออกแรงตีเพื่อเปลี่ยนรูปร่างของเหล็กให้มีรูปร่างตามที่ต้องการได้ง่าย    
     ผลประการที่สอง คือ เมื่อเราเผาเหล็กจนร้อนแดง มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนมากกว่า 725 ° C คาร์บอนในเหล็กจะแยกตัวออกมาแขวนตัวอย่างอิสระในเนื้อเหล็ก เป็นโครงสร้างอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า เหล็ก Austenite มีโครงสร้างของผลึกเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นแบบ face-centered cubic หรือ fcc ลักษณะของโครงสร้างผลึกจะเป็นดังรูป

  

     เมื่อตีเหล็กขณะร้อนแดงจนขึ้นรูปมีดได้ตามต้องการ แล้วปล่อยให้เย็นตัวลงช้า ๆ ผลึกเหล็กจะเปลี่ยนกลับไปมีโครงสร้าง body - centered cubic หรือ bcc เหมือนเดิม ยังไม่แข็งแกร่งเพราะยังต้องผ่านกระบวนการลับคมและตกแต่งก่อน

วีดิทัศน์ เรื่อง ตีมีด

วีดิทัศน์ เรื่อง ลับคม

อ้างอิงจาก
ภาพจาก http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cubic-body-centered.png
ภาพจาก http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cubic,_face-centered.png