เนื้อหา

สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 – ม.6)

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
     มาตรฐาน ว 3. 1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด  
     (ม. 1) 2. อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจำลองการจัดเรียง
                 อนุภาคของสาร
     (ม. 2) 2. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ
                  และธาตุกัมมันตรังสีและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 5   พลังงาน
     มาตรฐาน ว 5. 1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด 
     (ม. 1) 2. สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

              4. อธิบายสมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร และนำความรู้
                  ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. จำแนกเครื่องใช้ที่ทำจากเหล็กและโลหะอื่นตามลักษณะการใช้งานได้

     2. บอกสมบัติของวัสดุ เช่น เหล็ก และจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยใช้สมบัติของวัสดุเป็นเกณฑ์
     3. บอกขั้นตอนการทำมีดและการเปลี่ยนแปลงของเหล็กเมื่อได้รับความร้อนโดยอาศัยแบบ
         จำลองการจัดเรียงอนุภาคของสารได้

     4. อธิบายการถ่ายโอนความร้อนและผลของความร้อนที่มีต่อเหล็กในกระบวนการทำมีดได้