รายละเอียดเบื้องต้น


ในสมัยก่อนมีตลาดร้านค้า มีโรงบ่อน อยู่ที่บ้านอรัญญิก ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งออยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านต้นโพธิ์ และบ้านไผ่หนองมากนักระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มีผู้คนนำสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมากในยุคนั้นชาวบานก็นำเอามีดไปขาย เมื่อคนที่ซื้อไปใช้เห็นว่าคุณภาพดี จึงบอกต่อ ๆ กันไปว่ามีดคุณภาพต้องมีด “ อรัญญิก” เลยเรียกติดปาก ไปหาซื้อมีดต้องไปที่อรัญญิก ที่จริงแล้วทำที่หมู่บ้านต้นโพธิ์ หมู่บ้านไผ่หนอง และหมู่บ้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “มีดอรัญญิก” ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์อรัญญิก มีผู้ทำการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีดอรัญญิกพบว่า ผลิตภัณฑ์มีดอรัญญิกที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 4 ตระกูล ได้แก่ มีดตระกูลเกษตรกรรม มีดตระกูลคหกรรม มีดตระกูลอาวุธ และมีดตระกูล อื่น ๆ แต่ตระกูลสามารถจำแนก ตามลักษณะประเภทของการใช้งานได้อีก 12 ประเภทอันได้แก่ ประเภทมีดชุด ประเภทดายหญ้า ประเภทตัด ประเภทมีดครัว ประเภทมีดบนโต๊ะอาหาร ประเภทอุปกรณ์โต๊ะอาหาร ประเภทพา ประเภทเก็บไว้ในเรือน ประเภทของขวัญ ประเภทของชำร่วย และประเภทประดับ ซึ่งในแต่ละประเภทนั้นประกอบไปด้วยชนิดมีดชนิดต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งหลากหลายไปตามขนาดและความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ในการผลิตของชิ้นส่วนองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งจากการศึกษาปรากฏว่ามีถึง 274 ชนิด จากความหลากของผลิตภัณฑ์อรัญญิก จึงขอใช้คำว่า “มีดอรัญญิก” แทนผลิตภัณฑ์อรัญญิกอื่น ๆ