แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายประดิษฐ์ ทองคําวัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
นายณัฐพล ตฤณเกศโกศล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวอรวรีย์ สินยอด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ว่าที่ ร.อ.โชติ อํานาจบุดดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารีผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวเพ็ญพร ขจรกลิ่น โรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์
นางสาวสุวาลี เที่ยงธรรม โรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์