เนื้อหา

วีดีทัศน์ เรื่อง น้ำไหลผ่านช่องแคบ

อุปกรณ์
     1. สายยางต่อกับก๊อกน้ำ 1 ชุด
     2. หลักยึดสายยาง 1 อัน
     3. แผ่นพลาสติกบางขนาด 10 cm. x 10 cm.   1 แผ่น
     4. ยางรัดของ 1 เส้น
     5. ตะปูยาว 5 cm.   1 ตัว

วิธีทำกิจกรรม
     1. ต่อสายยางกับก๊อกน้ำ นำปลายสายยางที่เหลือยึดติดกับหลัก โดยจัดให้ปลายสายยางอยู่ในแนวระดับ
     2. เปิด ก๊อกน้ำ สังเกตการไหลของน้ำที่ออกจากปลายสายยาง วัดระยะทางในแนวราบบนพื้นจากตำแหน่งที่ตรงกับปลายสายยางถึงจุดที่น้ำกระทบ พื้น บันทึกผล
     3. นำแผ่นพลาสติกหุ้มปลายสายยาง รัดด้วยยางรัดของให้แน่น
     4. ใช้ ตะปูเจาะกลางแผ่นพลาสติก สังเกตการณ์ไหลของน้ำ และวัดระยะทางในแนวราบบนพื้นจากตำแหน่งที่ตรงกับปลายสายยางถึงจุดที่น้ำ กระทบพื้น บันทึกผล
     5. ทำซ้ำข้อ 4 แต่ใช้ตะปูคว้านรูกลางแผ่นพลาสติกให้ใหญ่ขึ้น

คำถามท้ายการทดลอง
     1. ระยะทางในแนวราบที่น้ำเคลื่อนที่ได้ในแต่ละกรณี แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
     2. เวลาในการเคลื่อนที่ของน้ำจากปลายสายยางถึงพื้น ในการทดลองแต่ละครั้ง แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
     3. ความเร็วของน้ำขณะพุ่งออกจากปลายสายยางในการทดลองแต่ละครั้ง แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
     4.
สรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร