เนื้อหา

     กุมภลักษณ์ เป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงการกร่อนในแนวดิ่ง เกิดขึ้นจากตัวกลางที่เป็นทางน้ำ  โดยการกร่อนที่เกิดจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ แต่เกิดต่อเนื่องยาวนาน  บริเวณที่พบกุมภลักษณ์ จะเป็นส่วนของพื้นท้องน้ำ ของทางน้ำที่ไหลแบบปั่นป่วน

     บริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขา ยอดเขา หรือพื้นที่ที่ห่างจากทางน้ำ หรือใกล้กับทางน้ำ หลายแห่งในประเทศ พบว่ามีลักษณะกุมภลักษณ์ เกิดขึ้น  เราสามารถที่จะแปลความถึงสภาพแวดล้อมในอดีตได้ว่า บริเวณดังกล่าวที่พบกุมภลักษณ์ ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนของหินพื้นท้องน้ำ และทางน้ำที่เคยไหลผ่านมีปริมาณ และความเร็วมาก ในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต