เนื้อหา

     ทางน้ำที่ไหลผ่านหินที่มีแนวแตก ความเร็วของกระแสน้ำจะเพิ่มมากขึ้นมาก และทำให้เกิดการกัดเซาะตามแนวแตก การกัดเซาะที่เกิดขึ้นมี 2 ลักษณะ คือ ทำให้หินกร่อนในแนวดิ่ง และพัฒนาทำให้แนวแตกลึกขึ้น และทำให้หินกร่อนในแนวระดับทำให้รอยแตกกว้างมากขึ้น  บริเวณที่ทางน้ำพัฒนาในแนวราบ จะพบกุมภลักษณ์เกิดขึ้น ณ บริเวณดังกล่าว 

ทางน้ำที่ไหลผ่านรอยแตกในหินจะกัดเซาะทำให้หินกร่อนในแนวดิ่งและในแนวราบ

 

การกัดเซาะในแนวดิ่งจะพัฒนาทำให้ร่องน้ำลึกขึ้นและส่วนที่พัฒนาในแนวราบจะทำให้ทางน้ำกว้างขึ้น