เนื้อหา

     กุมภลักษณ์ ที่พบบริเวณสามพันโบก มีหลากหลาย ทั้งขนาด และลักษณะ สามารถจัดกลุ่มใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 
          - กุมภลักษณ์เดี่ยว หมายถึงกุมภลักษณ์ที่แสดงลักษณะเป็นหลุมแนวดิ่งทรงกระบอก มีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลม-รี แสดงความหลากหลายทั้งขนาดและรูปร่างผนังด้านในของกุมลักษณ์ไม่เรียบ เกิดเป็นแนวสันนูนและร่อง สลับกันไป คล้ายเกลียวของนอต บริเวณด้านบนของกุมลักษณ์ มักพบลักณะการกร่อนเป็นวงกว้างออกไปในบางบริเวณพบว่ากุมภลักษณ์เดี่ยวเกิดบริเวณใกล้กัน แต่มีขนาดต่างกันซึ่งอาจแปลความหมายได้ว่า รูปร่างของกระแสน้ำที่ไหลวน เกิดใกล้กันแต่มีขนาดแตกต่างกันกุมภลักษณ์เดี่ยว อาจถูกทำลายโดยกระบวนการกร่อนจากทางน้ำ ทำให้เห็นรูปร่างคล้ายกับทรงกระบอกถูกผ่าครึ่ง
 

รูปร่างและลักษณะของกุมภลักษณ์เดี่ยว

          - กุมภลักษณ์กลุ่ม หมายถึงกุมภลักษณ์ ที่พัฒนาจากกุมภลักษณ์หลายบ่อในช่วงเวลาที่พร้อมกัน และแตกต่างกันกุมภลักษณ์กลุ่มพบได้มากในบริเวณสามพันโบก มีขนาด รูปร่าง และลักษณะแตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้


กุมภลักษณ์เดี่ยวที่พัฒนาเชื่อมรวมกัน
 

     การกร่อนจากแม่น้ำโขงที่เกิดขึ้นในแต่ละกุมภลักษณ์ ได้พัฒนาทำให้ส่วนล่างของกุมภลักษณ์ทะลุเชื่อมกัน เหลือผนังส่วนบนไว้ เกิดเป็นลักษณะสะพานธรรมชาติ
 
           - กุมภลักษณ์ขนาดเล็กที่เกิดในกุมภลักษณ์ขนาดใหญ่การสังเกตกุมภลักษณ์ที่เกิดเป็นกลุ่ม สามารถลำดับการพัฒนาการของกุมภลักษณ์ และกระบวนการกร่อนรูปแบบอื่นๆ ของทางน้ำได้ลักษณะกุมภลักษณ์ขนาดเล็กที่เกิดในกุมภลักษณ์ขนาดใหญ่ มีหลายลักษณะ และสามารถแปลความหมายลำดับการเกิดแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

กุมภลักษณ์กลุ่มขนาดเล็กเกิดในกุมภลักษณ์ขนาดใหญ่ แบบต่างๆ


การแปลความหมาย: ลำดับการเกิดกุมภลักษณ์ขนาดเล็กและกุมภลักษณ์ขนาดใหญ่
 

กุมภลักษณ์ขนาดใหญ่ เกิดก่อนกุมภลักษณ์ขนาดเล็ก


กุมภลักษณ์ขนาดเล็กในกุมภลักษณ์ขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนการหาลำดับการเกิดก่อนหลังใช้หลักที่ว่ากุมภลักษณ์ที่เกิดตัดหินในแนวดิ่งมีรูปร่างเป็นบ่อทรงกระบอก รูปร่างหน้าตัดที่เป็นวงกลมที่ไม่สมูรณ์ เป็นผลมาจากการกร่อนที่เกิดภายหลัง