เนื้อหา

     ตัวกลางในการกร่อน : แม่น้ำโขง โดยอาศัย แรงโน้มถ่วง กระแสน้ำ ที่ทำให้เกิดการกัดเซาะ และตะกอนขนาดกรวดและทราย ที่ทำให้เกิดการขัดสี

 ชนิดหินและตัวกลางที่ทำให้เกิดกุมภลักษณ์ บริเวณสามพันโบก