เนื้อหา

     กุมภลักษณ์ โดยทั่วไปหมายถึงหลุมที่เกิดบริเวณพื้นท้องน้ำ บริเวณน้ำตก และบริเวณที่ทางน้ำไหลเชี่ยวรูปร่างของกุมภลักษณ์ มีลักษณะเป็นหลุมทรงกระบอก มีแกนยาวตั้งฉากกับพื้นท้องน้ำ และมีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลม ความลึก และเส้นผ่านศูนย์กลางของกุมภลักษณ์ อาจมีขนาดที่แปรเปลี่ยน ซึ่งความลึกอาจลึกมากกว่า 1 เมตร และอาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 10 เมตรบริเวณส่วนก้นหลุมของกุมภลักษณ์ จะพบกรวด และทราย ที่ตกตะกอนจากทางน้ำ

     กุมภลักษณ์ เป็นภูมิลักษณ์ที่เกิดบนผิวของหินที่เคย หรือเป็นส่วนของหินพื้นท้องน้ำ โผล่ให้เห็นเนื่องมาจากระดับน้ำในทางน้ำลดระดับลง  การเกิดกุมภลักษณ์เกิดจากกระแสน้ำที่ไหลแบบการไหลปั่นป่วน หมุนวน พาตะกอนขนาด กรวด และทราย กัดเซาะ และขัดสีหินพื้นท้องน้ำ  เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น หินพื้นท้องน้ำจะถูกกร่อนให้เป็นหลุมตั้งฉากกับพื้นผิวโลก   จากภาพจำลองการเกิดกุมภลักษณ์  (ก) กระแสน้ำที่ไหลปั่นป่วนหมุนวน พาตะกอนกรวด และทราย ขัดสีหินพื้นท้องน้ำให้เกิดเป็นแอ่งขนาดเล็ก (ข) เมื่อเวลาผ่านไป แอ่งจะถูกกร่อนให้มีขนาด และความลึกเพิ่มมากขึ้น  กระแสน้ำที่เคลื่อนที่เข้าไปในกุมภลักษณ์ จะไหลแบบหมุนวนและมีความเร็วเพิ่มขึ้น และ (ค) เมื่อเวลาผ่านไป กุมภลักษณ์ มีขนาด และความลึกเพิ่มมากขึ้น

     กุมภลักษณ์ เป็นภูมิลักษณ์ที่เกิดบนผิวของหินที่เคย หรือเป็นส่วนของหินพื้นท้องน้ำ โผล่ให้เห็นเนื่องมาจากระดับน้ำในทางน้ำลดระดับลง  การเกิดกุมภลักษณ์เกิดจากกระแสน้ำที่ไหลแบบการไหลปั่นป่วน หมุนวน พาตะกอนขนาด กรวด และทราย กัดเซาะ และขัดสีหินพื้นท้องน้ำ  เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น หินพื้นท้องน้ำจะถูกกร่อนให้เป็นหลุมตั้งฉากกับพื้นผิวโลก   จากภาพจำลองการเกิดกุมภลักษณ์  (ก) กระแสน้ำที่ไหลปั่นป่วนหมุนวน พาตะกอนกรวด และทราย ขัดสีหินพื้นท้องน้ำให้เกิดเป็นแอ่งขนาดเล็ก (ข) เมื่อเวลาผ่านไป แอ่งจะถูกกร่อนให้มีขนาด และความลึกเพิ่มมากขึ้น  กระแสน้ำที่เคลื่อนที่เข้าไปในกุมภลักษณ์ จะไหลแบบหมุนวนและมีความเร็วเพิ่มขึ้น และ (ค) เมื่อเวลาผ่านไป กุมภลักษณ์ มีขนาด และความลึกเพิ่มมากขึ้น