เนื้อหา

     ตะกอนหมายถึงเศษแร่ และหินที่แตก-หลุด และมีการเคลื่อนย้ายออกจากต้นกำเนิด โดยกระบวนการผุพัง และการกร่อน  การเรียกชื่อตะกอนในขั้นต้น สามารถใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และรูปร่างของตะกอนดังนี้

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ชื่อ ภาพ

มากกว่า 2 มิลลิเมตร 

กรวดมน

 

กรวดเหลี่ยม

 
ระหว่าง 0.0625 – 2 มิลลิเมตร

กรวดเหลี่ยม

 

ระหว่าง 0.004 – 0.0625 มิลลิเมตร

ทรายแป้ง  
เล็กกว่า 0.004 มิลลิเมตร เคลย์ หรือตะกอนดินเหนียว  
ตะกอนขนาดโคลน หมายถึงตะกอนที่มีขนาดเล็กกว่าตะกอนทราย
(ระหว่างทรายแป้ง – ตะกอนขนาดเคลย์)

ที่มาของภาพ
ตะกอนกรวดเหลี่ยมจาก http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_ideas/EnvEng_p024.shtml, 
ตะกอนทราย จาก http://scienceblogs.com/chaoticutopia/2006/07/friday_fractal_x.php,  
และตะกอนทรายแป้งจาก http://www.erosioncontrol.com/september-october-2010/silt-sediment-control.aspx