เนื้อหา

     ความสามารถของทางน้ำที่จะเคลื่อนย้าย และทำให้เกิดการสะสมตัวของตะกอน ขึ้นกับ ความเร็วของกระแสน้ำ และชนิดของตะกอนที่ทางน้ำพามา

     ในช่วงฤดูน้ำหลาก หรือช่วงหน้าฝน สำหรับประเทศไทย  (แต่สำหรับเขตหนาวช่วงฤดูน้ำหลากคือช่วงฤดูร้อน) ปริมาณน้ำมาก มีความเร็วของกระแสน้ำสูงขึ้น และทำให้ทางน้ำมีความสามารถในการพาตะกอนได้มากขึ้น   ตะกอนที่เป็นของแข็ง และประจุต่างๆที่ละลายในน้ำ เรียกรวมว่า วัตถุนำพาของทางน้ำ สามารถเคลื่อนที่ได้ 3 ลักษณะใหญ่ๆ ที่แตกต่างกันดังนี้

     1) การแขวนลอยและเป็นอนุภาคที่ละลายน้ำ  วัสดุแขวนลอยส่วนมากเป็นตะกอนขนาดเคลย์ อาจมี
         ตะกอนขนาดตะกอนทรายแป้งบ้าง  วัสดุแขวนลอยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำในทางน้ำขุ่น ส่วน
         อนุภาคที่ละลายน้ำ ประกอบด้วย Ca2+, K+, Cl-, SO42- และ CO32-  วัสดุแขวนลอยจะ
         เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของกระแสน้ำ

     2) การเคลื่อนที่เป็นช่วง ส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนที่ของตะกอนขนาดทราย การเคลื่อนที่คล้ายกับ
         ตะกอนทรายกระโดดไปตามพื้นท้องน้ำ

     3) วัตถุพัดพาบนพื้นท้องน้ำ เป็นการเคลื่อนที่ของตะกอนที่มีขนาดใหญ๋มากกว่าตะกอนกรวด
         เคลื่อนที่โดยการ ไถล ครูด และกลิ้ง บริเวณพื้นน้ำ