เนื้อหา

     แม้ว่าเนื้อหาหลักที่เกี่ยวข้องกับทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ “แก่งหินงามสามพันโบก” จะเป็นเรื่อง กระบวนการกร่อน แต่ การศึกษาการกร่อน โดยไม่ศึกษาเรื่องการผุพัง จะเป็นการศึกษาโดยไม่ครบเนื้อหา และขาดความต่อเนื่อง

     การผุพัง (ขอใช้คำนี้แทนคำจากศัพท์บัญญัติ “การผุพังอยู่กับที่”) เป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นกับ แร่ และหิน บริเวณผิวโลก และใต้ผิวโลกลึกไม่มากนัก กระบวนการผุพัง โดยมากจะเกิดร่วมกับกระบวนการกร่อน ซึ่งเป็นกระบวนการเคลื่อนย้าย เศษแร่ – เศษหิน หรือตะกอน ไปสะสมตัวในบริเวณต่างๆ

     ความรู้ในเรื่องการผุพัง และการกร่อน นอกจากเป็นความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาลักษณะธรณีสัณฐานของพื้นโลกและกระบวนการเกิดหินตะกอนแล้ว ยังเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการเรียนรู้เรื่อง ดิน ธรณีภิบัติภัย เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินถล่มอีกด้วย