เนื้อหา


วิดีทัศน์ เรื่อง เส้นทางสู่สามพันโบก

      เริ่มต้นจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ออกเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2050  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ผ่านอำเภอตระการพืชผล แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2337 อีกประมาณ 50 กิโลเมตร ผ่านอำเภอโพธิ์ไทร ตรงไปยัง  ตำบลเหล่างาม จนถึงริมแม่น้ำโขงซึงเป็นที่ตั้งของสามพันโบก ระยะทางทั้งหมดจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงสามพันโบก ประมาณ 120 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทาง (โดยรถยนต์) ประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาที