เนื้อหา

     สภาพภูมิประเทศบริเวณแหล่งเรียนรู้สามพันโบก ประกอบด้วยแนวเขาที่มีความลาดชันต่ำ วางตัวในแนวทำมุมกับทิศเหนือ 60 องศาไปทางตะวันออก แนวเขามีช่วงความสูงในช่วง 150 – 200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ดูภาพประกอบ) แม่น้ำโขงบริเวณนี้ ไหลไปในทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแนวทิศทางการไหลในทิศทางที่ตั้งฉากกับการวางตัวของแนวเทือกเขา แม่น้ำโขงมีขอบตลิ่ง ในช่วงความสูง 110-120 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความกว้างของแม่น้ำโขง วัดจากขอบตลิ่ง มีความกว้างมากสุด 1.2 กิโลเมตร แต่ร่องน้ำในช่วงหน้าแล้ง โดยทั่วไปมีความกว้างน้อยกว่า 1,000 เมตร และบริเวณบ้านสองคอนร่องน้ำของแม่น้ำโขง มีความกว้างน้อยกว่า 200 เมตร ลักษณะภูมิประเทศบริเวณแหล่งเรียนรู้สามพันโบก ที่ประกอบด้วยแนวเขาที่มีความชันน้อย และแม่น้ำโขงที่ไหลในทิศทางจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปในทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งฉากกับแนวเขา


      ในช่วงที่แม่น้ำโขงมีน้ำไหลผ่านในปริมาณที่น้อย พื้นท้องน้ำที่ประกอบด้วยหินตะกอน จะโผล่ปรากฎให้เห็น ในบริเวณสามพันโบกส่วนของหินท้องน้ำบริเวณฝั่งประเทศไทยที่โผล่ให้เห็น ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.35 ตารางกิโลเมตร ดูภาพลักษณะแม่น้ำโขงประกอบ