เนื้อหา

      ตัวชี้วัดชั้นปี (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ชั้น ม. 2) "ทดลองเลียนแบบ และอธิบาย กระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึกและผลของกระบวนการดังกล่าว" ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ “แก่งหินงาม สามพันโบก” ของจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

          1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาลักษณะของทางน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลตัดผ่านชั้นหินที่แข็ง โดยใช้แม่น้ำโขงที่ไหลผ่านบริเวณสามพัน โบกเป็นตัวอย่าง

          2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษารูปร่าง และลักษณะของกุมภลักษณ์ แบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกร่อน โดยมีแม่น้ำโขง เป็นตัวกลางทางธรณีวิทยาที่สำคัญ

          3. เพื่อให้นักเรียนสามารถ เข้าใจถึงกระบวนการเกิดกุมภลักษณ์ และปัจจัยที่ทำให้เกิดลักษณะของกุมภลักษณ์

          4. เพื่อให้นักเรียนสามารถลำดับเหตุการณ์ในอดีต โดยอาศัยหลักฐานจากรูปร่าง และลักษณะของกุมภลักษณ์และการแปล ความหมายเกี่ยวกับกระบวนการกัดเซาะในแนวดิ่ง

          5. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยง กระบวนการกร่อนโดยมีทางน้ำเป็นตัวกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ ทางธรณีวิทยา ที่เกิดสัมพันธ์ กับ กระบวนการผุพัง กระบวนการพัดพา และการสะสมตัว ของตะกอน

          6. เพื่อให้นักเรียนได้ทดลอง-สร้างแบบจำลอง เพื่อสรุปหลักของแบร์นูลี และกฎของการตกตะกอนโดยมีน้ำเป็นตัวกลาง