เนื้อหา

     หุบป่าตาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีอุณหภูมิภายในและภายนอกแตกต่างกัน เราสามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้โดยใช้เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Hygometer) ซึ่งเป็นไฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะเปียก-กระเปาะแห้ง โดยจะประกอบไปด้วย เทอร์มอมิเตอร์สองอัน ถูกยึดติดด้วยปลอกที่แข็งแรงซึ่งสามารถแกว่งหมุนได้ด้วยมือ ด้านหนึ่งคือด้านเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งวัดอุณหภูมิอากาศ อีกด้านเป็นเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียก (มีไส้ผ้ายึดติดอยู่ที่ส่วนปลายของเทอร์มอมิเตอร์) จะวัดอุณหภูมิอากาศที่ลดลงเมื่อน้ำระเหยออกไป ความแตกต่างของอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งและเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียกยิ่งมากเท่าไร อากาศจะยิ่งแห้งมากเท่านั้น การหาค่าความชื้นสัมพัทธ์ทำได้โดยอ่านค่าจากตารางความชื้นสัมพัทธ์ที่แนบมาให้พร้อมเครื่องวัด
     หุบป่าตาดเป็นป่าที่มีความสวยงามและมีความแปลกและโดดเด่น  โดยเมื่อเดินผ่านความมืดของโพรงถ้ำเข้าไป เราจะเจอกับบันไดปูนทอดตัวยาวลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง ที่พอเดินลงไปก็จะได้พบกับลักษณะของป่าดิบแล้งไม่ผลัดใบซึ่งมีความเขียวชอุ่มตลอดปีที่ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูน ซึ่งมีลักษณะเป็นปล่องมีแสงแดดรำไรส่องลงมาตรงกลาง แต่ละวันพื้นที่ภายในก้นหุบเขาจะมีแสงแดดส่องถึงได้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ ช่วงใกล้เที่ยงวันเท่านั้น สภาพเช่นนี้จึงเป็นตัวคัดกรองให้พืชพรรณที่จะเกิดขึ้นและเติบโตมีเพียงไม่กี่ชนิด ต้นไม้ที่ขึ้นในหุบป่าตาดได้ต้องสามารถสังเคราะห์แสงได้ดี โตเร็ว และมีระบบรากที่แข็งแรง ซึ่งต้นไม้ที่เป็นพระเอกของผืนป่าแห่งนี้คือ “ต้นตาด”ที่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจนกลายเป็นที่มาของหุบป่าตาด ซึ่งตาดนั้นชอบความเย็น อากาศชื้นและแสงรำไร จึงเจริญเติบโตได้ดีภายในหุบเขาแห่งนี้ และเมื่อตาดยิ่งเจริญเติบโตแพร่พันธุ์ออกไป ร่มใบของตาดที่แผ่กว้างสาขาออกไปก็ยิ่งปกคลุมปิดบังแสงแดดที่มีสาดส่องลงมาน้อยอยู่แล้วในแต่ละวัน ให้น้อยลงไปอีก ทำให้พืชชนิดอื่นๆ ไม่สามารถจะเติบโตอยู่ได้ ในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ ปล่อยให้ตาดยึดครองพื้นที่เกือบทั้งหมดของหุบเขาในที่สุด ซึ่งนอกจากตาดแล้วก็ยังมีพืชที่ชื่นชอบสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกันไม่กี่ชนิดขึ้นอยู่ได้อย่างเช่น ต้นเต่าร้าง เปล้า คัดค้าวเล็ก กะพง ยมหินและไทร ขึ้นแซมอยู่บ้างประปราย สำหรับไม้ชั้นบนที่พบส่วนมากในหุบป่าตาดคือ ต้นสมพง ซึ่งโตเร็ว มีรากพูพอนที่ใหญ่สามารถยึดกับดินได้ดี สำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในหุบป่าตาดส่วนใหญ่เป็นเลียงผา เนื่องจากสามารถเดินบนเขาหินปูนได้ดี นอกจากนี้ก็จะมีพวกกระรอก ลิง นกหลากหลายชนิด และค่างแว่นถิ่นเหนือ สำหรับในหุบป่าตาดนี้จะไม่พบสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ โดยสัตว์แต่ละชนิดอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

 
วิดีทัศน์เรื่อง ระบบนิเวศในหุบป่าตาด