เนื้อหา

     หินปูน เป็นหินตะกอนที่พบมากทุกภาคในประเทศ โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้  ลักษณะเขา ภูเขา และเทือกเขา ที่มียอดแหลม แนวสันเขาไม่เรียบ มักมีหน้าผาสูงชัน อาจเห็นโพรง และปากถ้ำ ล้วนเป็นลักษณะของเขา ภูเขา และเทือกเขาที่ประกอบด้วยหินปูน  เขาหินปูนบางลูกอาจจะเห็นโพรงที่เกิดทะลุไปอีกด้านของเขา ซึ่งชาวบ้านจะตั้งชื่อเขาตามลักษณะของมัน เช่น เขาช่องกระจก และเขาทะลุ  เขาหินปูนส่วนมากมีสีในโทนสีเทาจาง ถึงเทาเข้ม มักมีคราบสนิมสีน้ำตาล น้ำตาลเหลือง – ขาว เคลือบเป็นลาย บริเวณผิวของเขาหินปูนทั่วไป จะเกิดร่องและสัน เป็นแนวยาวขนานกันในแนวดิ่ง บางบริเวณจะพบผิวที่เป็นหลุมกลมขนาดเล็ก ติดต่อกันเป็นจำนวนมาก บริเวณขอบหลุมจะบางและคม

     ลักษณะดังกล่าวของภูเขา เป็นผลเนื่องมาจาก หินปูน สามารถละลายได้ในน้ำฝน และประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น-ฝนตกชุก ภาพลักษณะของภูเขาหินปูน สรุปได้ดังนี้

 

 ภาพ 4.1 ภูเขาสันไม่เรียบ มีหน้าผาสูงชัน มีสีเทาและมักมี
            คราบที่เกิดเป็นแนวสีเหลืองขน้ำตาล(ส่วนของ
            ภูเขา บริเวณหุบป่าตาด จ. อุทัยธานี)

 

 ภาพ 4.2 หน้าผาสูงชัน และรอยแตกในเขาหินปูน
            (ภาพ4.1 บริเวณด้านขวาของภาพ ถ่ายซูม)

 ภาพ 4.3 ชุดของรอยแตกที่เกิดขึ้นในหินปูนแสดงด้วย
            เส้นประ

ภาพ 4.4 แนวร่องและสันในแนวดิ่ง (เส้นประ) เกิดบริเวณ
            ผิวหินปูน  ร่องและแนวดังกล่าวเกิดจากน้ำฝนที่
            ไหลบริเวณผิวหินปูนจากยอดเขาสู่ตีนเขาเป็น
            เวลานาน


 
ภาพ 4.5 ชุดรอยแตกในหิน ร่องและสันที่เกิดบริเวณผิวหิน

 ภาพ 4.6 สันเขาหินปูนที่ไม่เรียบ ชุดรอยแตก หน้าผาชัน
            และกองเศษหินปูนบริเวณเชิงเขา


ภาพ 4.7 หน้าผาชันของเขาหินปูนสีเทาจาง ในกรณีนี้เกิด
            จากการทำเหมืองหิน (หน้าเหมืองหินที่หยุด
            ดำเนินกิจการ, เหมืองหิน บริเวณเขางู จ.ราชบุรี
)

ภาพ 4.8 หน้าผาชันของเขาหินปูนสีเทาเข้ม และโพรง ที่               เกิดจากการทำเหมืองหิน (หน้าเหมืองหินบริเวณ
            จังหวัดตรัง)

ภาพ 4.9 เขาหินปูนเกิดเป็นเขาโดด (ภาพมุมสูงของหินปูน
            จังหวัดลพบุรี)


ภาพ 4.10 เขาหินปูนที่เกิดเป็นเขาโดด
              (หินปูน ที่พบบริเวณจังหวัดสตูล)

ภาพ 4.11 เขาทะลุ พบในภูเขาหินปูน  เขาทะลุ คือส่วน
              ของโพรง หรือถ้ำ ที่เหลือจากการผุพัง และ
              กร่อนของภูเขาคงเหลือให้เห็น


ภาพ 4.12 เขาหินปูน บางครั้งมียอดมน (โม
      โกทส์,mogotes ดูภูมิประเทศแบบคาสต์)
       แสดงโพรง ที่เหลือจากการผุพัง

ภาพ 4.13 ผิวหินปูนที่แสดงลักษณะเป็นหลุมติดกันขอบคม

ภาพ 4.14 หลุมบริเวณผิวหินปูน เกิดจากเม็ดฝนที่ตกกระ
              ทบหินเป็นเวลานาน

ภาพ 4.15 หลุมที่เกิดจากเม็ดฝนกระทบหินปูน
              บริเวณเขาหน่อ นครสวรรค์

ภาพ 4.16 แนวร่อง และสันขนานกันเป็นแนวยาวบนผิวของ
              หินปูนเกิดจากน้ำฝนที่ไหลบนผิวหิน