เนื้อหา

     เนื้อหาประกอบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ “หุบป่าตาด” จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบชุด VDO  จำนวน 7 ตอน ที่มีเรื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมต้น ใน 3 สาระดังนี้

สาระ 2:  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

     มาตรฐาน ว 2.1 ตัวชี้วัด ม. 3-3: อธิบายวัฏจักรน้ำ วัฏจักรคาร์บอน และความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ

     มาตรฐาน ว 2.2 ตัวชี้วัด ม. 3-1: วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางแก้ปัญหา

สาระ 3: สารและสมบัติของสาร

     มาตรฐาน ว 3.2 ตัวชี้วัด ม. 2-1: สืบค้นข้อมูล และอภิปราย ผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมี ต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

สาระ 6: กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

     มาตรฐาน ว 6.1 ตัวชี้วัด ม. 2-4: ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบ และสมบัติของหิน เพื่อจำแนกประเภทของหิน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

     ตัวชี้วัด ม. 2-7: สำรวจ และอธิบายแหล่งน้ำธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์แหล่งน้ำในท้องถิ่น

     ตัวชี้วัด ม. 2-9: กระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึก และ ผลของกระบวนการดังกล่าว