เนื้อหา

     พิพิธภัณฑ์สิรินธร เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิจัย ด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์  ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งเป็นเขต หรือโซนที่แสดงข้อมูลเป็น 8 เขตใหญ่ๆ (ตาราง 1)  สำหรับคลิป VDO และหัวข้อเนื้อหาพิพิธภัณฑ์สิรินธร จะนำเสนอ ในเนื้อหาหลักเพียงบางส่วนที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น   ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง โซนต่างๆในพิพิธภัณฑ์  คลิป VDO และหัวข้อเนื้อหาสำหรับนักเรียน

     เนื่องจากพิพิธภัณฑ์สิรินธร ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งในปัจจุบัน ข้อมูลที่แสดงในพิพิธภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะพบว่าจะมีข้อมูลในเนื้อหาสำหรับนักเรียนหลายส่วนที่ไม่ตรงกันกับข้อมูลที่แสดงในพิพิธภัณฑ์
     เนื้อหาของแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินธร สอดคล้องกับตัวชี้วัดของสาระ 6 ในหัวข้อ ม. 4 - ม. 6 สำรวจ วิเคราะห์ และอธิบาย การลำดับชั้นหิน จากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดำบรรพ์ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่