แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวพวงเพ็ญ สิงห์โตทอง โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม จ.กรุงเทพ
นางแกมแพร มณเฑียรรัตน์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม จ.กรุงเทพผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวแพรทอง พิลาสา โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
นางสาวทิพวรรณ์ ถาหล้า โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานีผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวคณิตา จันทวงษ์ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”จ.สิงห์บุรี
นางสาวละเอียด อมตเวทิน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”จ.สิงห์บุรี