เนื้อหา

     กล้ามเนื้อเป็นระบบที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยจะอาศัยคุณสมบัติการหดตัวของใยกล้ามเนื้อ ทำให้กระดูกและข้อต่อเกิดการเคลื่อนไหว และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล้ามเนื้อมีทั้งหมด 3 ชนิด ดังนี้
     1) กล้ามเนื้อลาย (Skeletal Muscle) เป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจ เกาะอยู่กับกระดูก และมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อแขนและขา
     2) กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth Muscle)   เป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานนอกอำนาจจิตใจ พบที่อวัยวะภายในของร่างกายเช่น หลอดอาหาร หลอดเลือด เป็นต้น 
     3) กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle) เป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานนอกอำนาจจิตใจ พบที่หัวใจเพียงแห่งเดียว 

กล้ามเนื้อมีหน้าที่ที่สำคัญหลายประการ ได้แก่
     - ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่าง ๆ ด้วยความเร็วตามสภาพร่างกาย
     - ทำให้อวัยวะเคลื่อนไหวทำงาน  เพื่อให้เกิดพลังงานและการดำรงชีวิต
     - สะสมไกลโคเจนเพื่อเป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน
     - ป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะภายใน

     เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติทางสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อระหว่างเพศชายและเพศหญิงจะพบว่ากล้ามเนื้อของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันแต่ปกติเพศชายจะมีขนาดของกล้ามเนื้อใหญ่กว่า ความแตกต่างนี้จะเป็นผลของความเข้มข้นของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเพศชายจะมีมากกว่าเพศหญิงถึงประมาณ 10 เท่านอกจากนี้เพศหญิงจะมีสัดส่วนของกล้ามเนื้อต่อไขมันน้อยกว่าเพศชาย สรุปคือเพศหญิงมีไขมันมากกว่า ที่เห็นได้ชัดคือกล้ามเนื้อหน้าอกของผู้หญิง ซึ่งส่วนที่นูนออกมาคือไขมัน และมีต่อมน้ำนมอยู่ภายใน สำหรับวิธีการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ควรกินอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยมีทั้งการออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ และการออกกำลังกายเฉพาะส่วน เช่น การเล่นเวท เป็นต้น


วีดิทัศน์เรื่อง สร้างกล้ามเนื้อกันเถอะ