เนื้อหา

     หลอดเลือดมีอยู่ทุกส่วนของร่างกาย มีหน้าที่นำสารอาหาร และก๊าซออกซิเจนที่ลำเลียงไปกับเลือด เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
     1) หลอดเลือดแดง คือหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจ ซึ่งจะเป็นเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงเป็นเลือดที่มีสีแดงสด ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย เส้นเลือดแดงที่อยู่ไกลหัวใจออกไปจะมีขนาดเล็กลง กล้ามเนื้อน้อยลง และผนังมีความยืดหยุ่นน้อยลง เส้นเลือดแดงจะมีขนาดต่างๆกัน ขนาดใหญ่ที่สุด คือ หลอดเลือดแดงใหญ่ ผนังของหลอดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่ต้องมีความแข็งแรง และสามารถขยายตัวรับแรงดันของเลือดที่เคลื่อนผ่านตามจังหวะการเต้นของหัวใจ และหดตัวให้มีขนาดเท่าเดิมเมื่อแรงดันผ่านไป ดังนั้นเมือหลอดเลือดแดงซึ่งมีขนาดใหญ่ฉีกขาดเลือดจะพุ่งออกมาเป็นจังหวะตามการเต้นของหัวใจ
     2) หลอดเลือดดำ คือหลอดเลือดที่นำเลือดที่มีของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ร่างกายใช้แล้วจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา เพื่อนำกลับไปฟอกที่ปอด ภายในหลอดเลือดดำจะมีความดันต่ำ ถ้าหลอดเลือดดำฉีกขาด เลือดที่ไหลออกมาจะไหลรินๆคงที่ และสม่ำเสมอ ห้ามเลือดหยุดได้ง่ายกว่าหลอดเลือดแดงฉีกขาด     
     3) หลอดเลือดฝอย คือหลอดเลือดที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก ไปยังหลอดเลือดดำขนาดเล็ก โดยจะแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย หลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กที่สุดในร่างกายมีทั้งเส้นเลือดแดงฝอย และเส้นเลือดดำฝอย มีเนื้อเยื่อบางมาก และมีจำนวนมากเพราะเป็นส่วนที่ต้องแยกไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย

     สิ่งที่น่าสงสัยคือความดันเลือดในหลอดเลือดต่างๆ เท่ากันหรือไม่เราทราบได้จากการทดลองเรื่อง “ขนาดของหลอดกับการดูด” โดยใช้หลอดดูดที่มีขนาดต่างกันดูดน้ำที่มีปริมาณเท่ากัน ซึ่งจะพบว่าใช้แรงในการดูดหลอดแต่ละขนาดต่างกัน ทำให้ทราบว่าความดันในหลอดเลือดต่างๆมีความแตกต่างกัน โดยความดันเลือดจะสูงมากในหลอดเลือดแดงที่อยู่ใกล้หัวใจ และจะค่อยๆ ลดลงเมื่อห่างจากหัวใจออกไปในหลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดดำความดันเลือดจะต่ำลงมาก ความดันเลือดมีความสำคัญมากในการที่จะทำให้เซลล์ของร่างกายได้รับออกซิเจนและสารต่างๆ จากหลอดเลือดโดยปกติผู้ใหญ่จะมีความดันเลือดประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท ตัวเลขแรกหมายถึงค่าความดันเลือดสูงสุดขณะที่หัวใจบีบตัวและตัวเลขตัวหลังหมายถึงความดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว 


วีดิทัศน์เรื่อง เลือดหล่อเลี้ยง