แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายรัฐกรณ์ ชาญธีระวิทย์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางศิรินภา บัวผ่อง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จ.สุพรรณบุรี
นายนวัช ปานสุวรรณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จ.สุพรรณบุรีผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางฉวีวรรณ นาคบุตร โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี
นางวัลลภา ปู่ชูประเสริฐ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรีผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวประไพ บูรณประพฤกษ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
นายปัญญา โมเครือ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม