เนื้อหา

     ปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าชายเลนทั่วโลก เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและความต้องการในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจด้านต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ
          1. ถูกบุกรุกตัดต้นไม้ในป่าชายเลน เพื่อนำพื้นที่มาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย หรือเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม
          2. ถูกบุกรุกตัดต้นไม้ในป่าชายเลนเพื่อนำพื้นที่มาทำการเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกมะพร้าว ทำนาเกลือ เป็นต้น
          3. การขยายตัวของแหล่งชุมชน ทำให้มีการบุกรุกเพื่อนำที่ดินบริเวณป่าชายเลนสร้างบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร หรือแม้แต่เป็นที่ทิ้งขยะของชุมชน ที่พัก รีสอร์ต โรงแรม ท่าเทียบเรือ โรงไฟฟ้า และสร้างถนนตามแนวชายฝั่งทะเล เป็นต้น

วีดิทัศน์ เรื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าชายเลนและแนวทางการแก้ปัญหา

     ปัญหาทั้งหมดรัฐจะต้องกำหนดนโยบาย แผน และกฏระเบียบ ข้อบังคับ บทลงโทษต่างๆ ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการที่ป่าชายเลนถูกทำลาย และผลกระทบที่เกิดจากการเข้าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ในป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม