เนื้อหา

     การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม (พื้นที่โซนพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ซึ่งจะให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ เพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างไรไม่ให้มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมมาก วิธีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งต้องทำอย่างไร เป็นต้น

 

 

 

  

วีดิทัศน์ เรื่อง ป่าชายเลน แหล่งเพาะสัตว์น้ำชายฝั่ง