เนื้อหา

     เรามักจะพูดกันเสมอว่าป่าไม้มีความสำคัญ ป่าชายเลนมีความสำคัญ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เราก็พูดกันเสมอว่ามันมีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ แต่เราจะเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน จะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีต่อนโยบายของภาครัฐในเรื่องของการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของชุมชนนั้นๆ
     ประโยชน์ที่เห็นชัดที่สุดของป่าชายเลนที่ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ก็เห็นจะเป็นเรื่อง
          1. ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารสำคัญของมนุษย์เนื่องจากเป็นที่ที่สิ่งมีชีวิตในทะเล เช่น ปลา ปู กุ้ง และหอยนานาชนิด เข้ามาอาศัยหลบภัย เจริญเติบโต สืบพันธุ์และวางไข่ เหมือนกับแหล่งปะการังในทะเล
          2. ป่าชายเลนเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และลดความรุนแรงของคลื่นน้ำทะเลที่กระทบกับชายฝั่ง
          3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนหากมีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม
          4. ประโยชน์จากการใช้ไม้ในป่าชายเลนในเรื่องต่างๆ มากมาย ดังนั้นจึงมีการเข้ามาตัดไม้ในป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์สำหรับ สร้างบ้านเรือน อุปกรณ์ต่างๆ  ใช้เป็นเชื้อเพลิง และยารักษาโรค
          5. เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในเรื่องของการทำประมงชายฝั่ง
     ส่วนประโยชน์ของป่าชายเลนที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน จะเป็นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของมนุษย์เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนที่ในที่สุดก็จะเจริญไปเป็นตัวเต็มวัยที่เป็นอาหารของมนุษย์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งย่อมส่งผลถึงสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งในสายใยอาหารในระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มนุษย์ยังไมได้สามารถศึกษาและทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวได้อย่างละเอียดและถูกต้อง จึงมีความสำคัญอย่างมากที่ต้องเร่งดำเนินการศึกษา เพื่อนำผลการศึกษามาวางแผนการใช้ และจัดการทรัพยากรอย่างถูกต้องและยั่งยืนต่อไป

วีดิทัศน์ เรื่อง ประโยชน์ของป่าชายเลน